• July 17, 2024

THAI จ่ายหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

“การบินไทย” จ่ายหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 1,403.75 ล้านบาท พร้อมขายทรัพย์สิน เครื่องบิน – ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงขายหุ้น BAFS รวม 1.69 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 28.20 บาท รับทรัพย์ 47.82 ล้านบาท หนุนเพิ่มสภาพคล่อง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 3)

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และต่อมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน

โดยในการลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัท ให้ผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัท เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัท รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาสนั้น

ผู้บริหารแผน ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ หรือ ศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้นั้น

สำหรับงวดรายงานระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเงิน 1,403,751,659.46 บาท และบริษัท ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว
สำหรับการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัท จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่

(1) หุ้นที่บริษัท ถืออยู่ในบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”)

(2) หุ้นที่บริษัท ถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“NOK”) (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ และ (4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน 8737-400 จำนวน 5 เครื่องยนต์ และบริษัท ได้ขายทรัพย์สินรายการ ( 1) (2) และ

(3) และได้รับเงินเรียบร้อยแล้วดังที่เคยรายงานไปแล้วนั้น ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ บริษัทได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 2 เครื่องยนต์จาก 5 เครื่องยนต์ ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัท ได้บันทึกไว้ โดยบริษัท ได้ส่งมอบเครื่องยนต์ทั้งสองรายการให้แก่ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว จำนวน 265,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น
ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1 (ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 นั้น

การดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้า ดังนี้
3.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานรักคุณเท่าฟ้า คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานรักคุณเท่าฟ้าให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ (มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย) ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัท ได้บันทึกไว้ ในราคา 550,210,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และรับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

3.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานอุดรธานี คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัท ได้บันทึกไว้ ในราคา 28,600,000 บาท และการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

3.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานขอนแก่น
คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมิน และมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัท บันทึกไว้ ในราคา 11,100,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

3.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม
คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัท บันทึกไว้ ในราคา 205,100,000 บาท โดยการบินไทยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และได้รับ
เงินมัดจำแล้วจำนวน 20,510,000 บาท โดยเงินส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะชำระก่อนหรือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.5 หุ้น BAFS (ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563) บริษัทได้ขายหุ้น BAFS ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 1,696,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.20 บาท คิดเป็นรายรับรวม (สุทธิ) 47,821,274.42 บาท

3.6 เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 5 เครื่องให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมิน และมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม 16,384,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อ และได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์
ครบถ้วนแล้ว

4. การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง(Letter of Intent)
ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง
(Letter of Intent) ที่เจ้าหนี้ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้กับการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2565 โดยไตรมาสนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 34 ลำรวมเป็นเครื่องบินจำนวน 46 ลำ โดยคณะผู้บริหารแผนอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เหลือกับเจ้าหนี้อีก 11 ลำ

5. คณะกรรมการเจ้าหนี้
จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 1 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินและการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง
ตลอดจนแผนดำเนินงานในการจัดหาสินเชื่อใหม่

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัท แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business