• April 22, 2024

MVP เข้าลงทุนเหมืองบิตคอยน์ในลาว 160 ล้านบาท

บมจ.เอ็ม วิชั่น (MVP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/65 มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ หรือเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ใน สปป.ลาว วงเงินไม่เกิน 160 ล้านบาท

บริษัทจะดำเนินการจัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ โดยการเข้าทำสัญญาจัดซื้อและติดตั้ง (Turnkey contract) กับทาง Vientiane Asset Management Sole Co.,Ltd. (VAM) สปป.ลาว เพื่อจัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ ประเภท Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) ยี่ห้อ WhatsMiner รุ่น M30S+ 100Th/s จัดส่งและติดตั้ง รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 เครื่อง ในวงเงิน 160 ล้านบาท

รวมทั้งบริษัทได้ลงนามในสัญญาบริหารจัดการเหมืองขุดบิตคอยน์ (Long-term Service Agreement) กับทาง VAM ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ใน สปป.ลาว โดย VAM มีหน้าที่ในการจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค พนักงานที่เกี่ยวข้อง ระบบรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงภาษีอากรทั้งหมด โดยมีอัตราแบ่งผลประโยชน์ 50-50 จากจำนวนเหรียญบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้ หรือกล่าวคือ ทางบริษัทจะได้รับเหรียญบิตคอยน์ในสัดส่วน 50% ของจำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้ และ VAM จะได้รับเหรียญบิตคอยน์ในสัดส่วน 50% ของจำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้เช่นกัน และ VAM ทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินที่ถูกกำหนด (Designated Wallet) โดยบริษัทรายวัน

ทั้งนี้ VAM จะดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ลงนามในสัญญา บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/65 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกบิตคอยน์ที่ขุดได้และจำหน่ายบิตคอยน์ที่ขุดได้เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสด โดยจะบันทึกมูลค่าจากธุรกรรมการขายบิตคอยน์ดังกล่าว

และหากบริษัทถือครองไว้เพื่อโอกาสในการรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี) ณ วันสิ้นรอบบัญชีในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการกำหนดนโยบายดังกล่าวให้ชัดเจน โดยบริษัทจะดำเนินการธุรกรรมการขายกับศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีความน่าเชื่อถือในต่างประเทศ

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดโครงการ Metaverse Thailand โดยการสร้างโลกเสมือนอิงกับโลกจริง (Metaverse) สำหรับธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket