• July 18, 2024

‘พฤกษา’ อสังหาฯ รายแรก คว้ารางวัล “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10”

‘พฤกษา’ อสังหาฯ รายแรก และรายเดียวของไทย คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” ปปช. ประเมิน ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยพฤกษา เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ และเป็นเพียง 1 ใน 3 จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวในปีที่ผ่านมา

โดยที่ผ่านมาพฤกษา ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ในปี 2560 และ ครั้งที่ 9 ในปี 2562 ซึ่งรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นรางวัลที่ ป.ป.ช.พิจารณามอบให้กับองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

โดยยอมรับและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน มีการบริหารจัดการด้วยแนวทางของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่เที่ยงธรรม เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางของสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในองค์กร โดยปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่พฤกษาภาคภูมิใจ ภายใต้นโยบายการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง