• April 21, 2024

“ธนารักษ์” พบ “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย” มีที่ราชพัสดุผิดกม.กว่า 70 ไร่

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อขอให้ตรวจสอบการยึดถือ ครอบครองที่ดินกว่า 70 ไร่ ของ “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ในพื้นที่หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ว่ามีการบุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่ และได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นพื้นที่ราขพัสดุหรือเป็นพื้นที่ครอบครองของหน่วยงานใด และศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ดังกล่าวเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องหรือไม่

นายประภาศ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. 2481 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใช้ในราชการทหาร (กองทัพบก) ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยว่ามีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัด และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่เพื่อสร้างวัดว่ามีจำนวนเนื้อที่เท่าใดและขอรูปที่ดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ และต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ได้ประสานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีว่าไม่ประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างวัด โดยจะเปลี่ยนเป็นขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำเป็นมูลนิธิแทน

ดังนั้นสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีจึงได้ประสานแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยไปดำเนินการขอยกเลิกการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และมายื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด

ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ขอใช้หรือให้เช่าที่ดินราชพัสดุของศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัยจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความยินยอมจากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ (กองทัพบก) ก่อน และต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ

นายประภาศ กล่าวว่า การขอใช้ที่ราชพัสดุผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่ว่างและไม่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด โดยยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และกรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ ซึ่งผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องทำความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อนเมื่อได้รับความยินยอมแล้วจึงจะยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy