• July 19, 2024

“กองสลากฯ” แชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ 2 ไตรมาส กว่า 2.3 หมื่นล้าน

สคร. เผยผลจัดเก็บเงินส่งรายได้แผ่นดิน 2 ไตรมาสปีงบฯ 65 ได้กว่า 6.6 หมื่นล้าน คิดเป็นร้อยละ 46 ของเป้าหมายทั้งปี ชี้ “กองสลากฯ” แชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐมากสุดกว่า 2.3 หมื่นล้าน รองลงมาคือ ปตท. และ กฟผ.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 66,372 ล้านบาท

 

ซึ่งสูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 8,521 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 23,644 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17,519 ล้านบาท

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,419 ล้านบาท

4 ธนาคารออมสิน 5,313 ล้านบาท

5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,610 ล้านบาท

6 การไฟฟ้านครหลวง 2,587 ล้านบาท

7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 ล้านบาท

8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1,400 ล้านบาท

9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 ล้านบาท

10 การประปาส่วนภูมิภาค 746 ล้านบาท

11 อื่นๆ และกิจการฯ 2,415 ล้านบาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในระลอกที่ผ่านมา

 

ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market